Danske Bank Sverige - Delårsrapport januari - september 2016

28 oktober 2016

 

Hög kundaktivitet stärker resultatet för Danske Bank Sverige 

• Rörelseresultatet ökade med 22 procent
• Marknadsandelar på nya bolån växer
• Enda bank med ökad kundnöjdhet
• Stabila kostnader


Danske Bank Sverige levererade ett rörelseresultat före skatt på 3 968 mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 12 procent jämfört med samma period förra året.

Det är framförallt ett ökat räntenetto och stigande handelsintäkter som har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymerna ökade med 19 procent jämfört med  samma period föregående år. Även  Danske Bank Markets fortsatte att leverera ett starkt resultat under tredje kvartalet. Ökade kundaktiviteter till följd av den volatila marknaden tillsammans med strategiska företagsaffärer bidrog till att handelsintäkterna utvecklades mycket positivt.

Kostnaderna under perioden låg på en stabil nivå. Kreditförlustnivån uppgick till 0,04 procent och ligger därmed på en fortsatt låg nivå.


Ann Krumlinde, vd, Danske Bank Sverige, kommenterar:
”Jag är väldigt nöjd med resultatet och att vi har lyckats leverera värde till våra kunder, något som den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex bland annat bekräftar. I det tuffa marknadsklimat som råder med minusräntor och en i övrigt osäker omvärld, ska vi fortsätta bygga goda och starka relationer med våra kunder och erbjuda de bästa och modernaste lösningarna på marknaden.”

Finansiell översikt Danske Bank Sverige
​Resultaträkning
Mkr
​2016
jan-sept
​2015
jan-sept
​% ​2016
K3
​2016
Kn2
​%
​Räntenetto ​4 066 3 400 ​20 ​1 448 ​1 377 ​5
​Provisionsnetto 729 ​910 ​-20 ​246 ​257 ​-4
​Handelsintäkter* ​1 734 ​1 532 13 ​457 ​661 ​-31
​Övriga intäkter ​14 ​6 ​133 ​3 ​10 ​-68
Summa rörelseintäkter ​6 543 ​5848 ​12 ​2 154 ​2 305 ​-7
​Kostnader ​-2 482 ​-2 457 1 ​-805 ​-891 ​-10
Resultat före kreditförluster ​4 061 ​3 391 ​20 ​1 349 ​1 414 ​-5
​Kreditförluster ​-93 ​-136 ​-32 ​-74 ​19 ​-487
​Rörelseresultat ​3 968 ​3 255 ​22 1 275​ ​1 433 ​-11
​Skatt ​-752 ​-722 ​4 ​-281 ​-316 ​-11
​Periodens resultat ​3216 ​2 533 ​27 ​994 ​1 117 ​-11
​Utlåning, mdr 294 ​247 ​19 ​294 ​283 ​4
​Inlåning, mdr ​119 ​112 ​6 ​119 ​119 ​0
​*Danske Bank Markets räntenetto och provisionsnetto är redovisat under posten handelsintäkter.

Brexit och utvecklingen av svensk ekonomi
De omedelbara konsekvenserna av Brexit-omröstningen ser ut att bli mindre än förväntat, vilket har bidragit till en fortsatt positiv utveckling av internationell och inhemsk efterfrågan. Tillväxttakten i svensk ekonomi har dock växlat ned något som en följd av att tidigare penningpolitiska beslut börjar klinga av. Den tidigare positiva inflationsutvecklingen har också brutits, vilket medfört att svenska räntor har sjunkit något i förhållande till andra länder. I likhet med den internationella utvecklingen har nivån på svenska räntor stigit under kvartalet. Svagare efterfrågan och lägre inflation har också försvagat den svenska kronan tydligt, framförallt i förhållande till euron.

Normaliseringen av svensk tillväxt och en lägre inflation, är trender som väntas fortsätta under fjärde kvartalet varför ränteläget bedöms förbli mycket lågt.

Ökad kundnöjdhet och fler nya kunder
I den årliga bankundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex stod det klart att Danske Bank är den enda av bankerna som går framåt i kundnöjdhet bland privatkunder. Intervjuerna som genomfördes under augusti och september, visar att kunderna upplever en ökad närvaro och att banken har fokus på kundernas vardag.  Resultatet ligger helt i linje med bankens mål att ha nöjdast kunder. Ambitionen är att fortsätta balansera den digitala utvecklingen som banksektorn nu genomgår med det personliga mötet i varje kunds livssituation.

Vi ser ett stort inflöde av nya kunder och även ökade volymer inom bankens alla affärsområden.  På företagsmarknaden består de nya kunderna främst av rörelsedrivande bolag och på privatmarknaden av bolånekunder. Tillströmningen av nya kunder har resulterat i att marknadsandelarna för nya bolån ökade under perioden. Hela 88 procent av bankens nya privatkunder har anslutit sig digitalt via en så kallad ”on-boarding-lösning” på webbplatsen. Vi kan också konstatera att kunderna i allt större utsträckning väljer att träffa bankens rådgivare digitalt via e-möten.

Flyttar fram positionerna
Danske Bank stärkte sin position på marknaden för gröna obligationer och var arrangör när Stångåstadens emitterade SEK 575 miljoner. Banken var även en av fyra ledarbanker när Atlas Copcos emitterade en obligation om EUR 500 miljoner. Under årets första nio månader har Affärsområdet Corporate & Institutions har fått förtroendet att göra fler affärer med både befintliga och nya kunder.  Under perioden blev Cloetta och Gränges nya kunder. Banken finansierar som en av två banker Gränges förvärv av Noranda Aluminium.

För ytterligare information, vänligen se danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD, Danske Bank Sverige
0752-48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.
  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider