Ordlista

Nedan hittar du en kort ordlista över ofta förekommande termer för strukturerade produkter. Danske Bank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet. Till branschkoden hör även en ordlista som definierar de vanligast förekommande begreppen inom detta sparområde. Du hittar branschkoden och ordlistan på www.fondhandlarna.se.

Strukturerad placering
En placering där avkastningen är beroende av utvecklingen på underliggande marknad, vanligen ett eller flera aktieindex. Det kan även vara aktier, råvaror, valutor eller räntor som är underliggande marknader. Strukturerade placeringar är en kombination av en obligation och en option. Obligationen ger kapitalskydd och optionen ger möjlighet till god avkastning genom sin koppling till utvecklingen på en eller flera marknader.

Alternativavkastning
Den avkastning en alternativ placering skulle ha givit under samma löptid – till exempel ränta från ett sparkonto.

Andrahandsmarknad
Aktieindexobligationen kan när som helst under löptiden säljas till marknadspris. Danske Bank ställer dagligen pris på andrahandsmarknaden. Danske Banks aktieindexobligationer är börsregistrerade på Nasdaq OMX Stockholm.

Återbetalningsdag (förfallodag)
Den dag då nominellt belopp och eventuell avkastning återbetalas av den som utfärdat obligationen.

Kurs
Kursen är densamma som priset, men uttrycks i procent av nominellt belopp. För att veta hur mycket du ska betala/erhålla, multiplicerar du nominellt belopp med kursen.

Löptid
Löptiden är placeringens livslängd (den tid som återstår fram till återbetalningsdagen). Vanligtvis är den två till fyra år.

Nollkupongobligation
Obligation som inte utbetalar ränta under löptiden. Räntan utgörs av mellanskillnaden mellan köpkurs och nominellt belopp.

Nominellt belopp
Det nominella beloppet är 10 000 kronor per post och är det likvidbelopp som återbetalas på återbetalningsdagen (förfallodagen).

Obligation
Löpande skuldebrev. Obligationer har normalt alltid en fast återbetalningsdag och ges ut med eller utan årlig räntebetalning.

Deltagandegrad
Är ett tal som visar hur stor del av uppgången på underliggande marknad du får ta del av på återbetalningsdagen. Om deltagandegraden till exempel är 1,5 innebär det att du får ta del av 150 procent av uppgången.

Option
En option ger innehavaren rätt att köpa eller sälja en viss underliggande tillgång, till exempel en aktie, till ett visst pris inom en viss tidsperiod.

Tilläggsbelopp
Nominellt belopp x deltagandegraden x uppgången av underliggande marknad.

Återbetalningsbelopp
Nominellt belopp + eventuellt tilläggsbelopp.

Överkurs
Kurs högre än 100 procent. Vanligen är överkursen tio procent, vilket ger ett pris på 11 000 kronor per post. Överkursen ökar möjligheten i placeringen men också risken då du inte är garanterad att få tillbaka denna del av din investering.

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och se hur enkelt det är att bli kund i banken?

Jag vill bli kund
Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider