Riskinformation

Placeringar i strukturerade placeringar är förenade med vissa risker. Nedan beskrivs översiktligt de risker som kan förknippas med strukturerade placeringar. Mer information finns även i grundprospektet från Danske Banks svenska MTN-program som finns publicerat på www.danskebank.se (under Privat, Spara & placera, Placera, Strukturerade produkter, Om placeringen, Villkor) och som även kan hämtas på något av Danske Banks kontor.

En investering i en strukturerad placering är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt. Danske Bank tar inget ansvar för att strukturerade placeringarna ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för Danske Banks strukturerade placeringar ska investeraren ansvara för.

Kreditrisk
Emittenten (utgivaren) av strukturerade placeringen är Danske Bank A/S. Vid köp av strukturerade placeringar tar investerare en kreditrisk på emittenten Danske Bank A/S. Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor`s A- och från Moody`s Investors Service Baa1. Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning.

Likviditetsrisk
Strukturerade placeringar kan säljas under löptiden till rådande marknadspris eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Strukturerade placeringar är dock främst avsedda att behållas till förfall, då formeln för beräkningen av återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas fullt ut på återbetalningsdagen. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det nominella beloppet. Kapitalskyddet gäller således endast på återbetalningsdagen. Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på strukturerade placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in strukturerade placeringarna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än det nominella beloppet.

Kursrisk
Eftersom värdet på strukturerade placeringar även påverkas av andra faktorer än värdet på underliggande marknad kan priset på andrahandsmarknaden skilja sig från det som omedelbart ges vid handeln på underliggande marknad. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms primärt utifrån marknadsräntan, återstående löptid, underliggande marknads utveckling, eventuella utdelningar och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Detta innebär att marknadskurserna kan vara högre eller lägre än aktieindexobligationernas nominella belopp.

Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på strukturerade placeringarna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitet, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i en strukturerad placering kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet och tar således en risk motsvarande den ränta som hade kunnat erhållas om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar.

Valutarisk
Strukturerade placeringar ger möjlighet att placera på den globala marknaden utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt. Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Utvecklingen för underliggande tillgång(ar) kan dock påverkas av olika valutakursförändringar. Exempelvis kan, i de fall aktier som ingår i ett index denomineras i olika valutor, som till exempel för ett globalt index, utvecklingen för underliggande tillgångar inom indexet påverkas av olika valutakursförändringar.

Överkurs
Banken ger vanligtvis ut strukturerade placeringar med två olika alternativ: med eller utan överkurs. En strukturerad placering med överkurs innebär att du köper en post till ett högre pris än det nominella beloppet. När du köper till överkurs riskerar du att förlora beloppet motsvarande överkursen. Överkursen ger samtidigt en möjlighet till större avkastning. Strukturerade placeringar utan överkurs innebär att du inte kan förlora någon del av det investerade beloppet. Risken i detta alternativ är begränsad till en alternativ ränteintäkt på det investerade beloppet under löptiden.

Övrig risk
Strukturerade placeringar ges ut i form av olika konstruktioner och olika aktörers strukturerade placeringar är ofta strukturerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra även då de är kopplade till samma marknad. En placering i strukturerade placeringar sker till begränsad risk eftersom det nominella beloppet återbetalas vid löptidens slut. Eventuell överkurs och courtage är inte kapitalskyddat. I de fall strukturerade placeringarna emitteras till överkurs riskeras en viss del av det investerade kapitalet. Utfallet av en placering i en strukturerad placering är beroende av utvecklingen av den underliggande marknad (aktie-, valuta-, ränte-, råvaru- eller kreditmarknad) till vilken placeringen är knuten.

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och se hur enkelt det är att bli kund i banken?

Jag vill bli kund
Om koncernen
Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med mer än 4 miljoner privatkunder.

Läs mer om koncernen
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider